SUOMEN EESTINAJOKOIRAYHDISTYKSEN TOIMIKUNTIEN TOIMINTAOHJE 

 

Toimikunnat avustavat yhdistyksen hallituksen toimintaa rodun hyväksi. Toimikunnat edistävät  omalla toiminnallaan rodun tunnettavuutta ja arvostusta. Ne toimivat yhdistyksen hallituksen  alaisena yhdistyksen sääntöjä noudattaen.

 

 

Toimikunnan kokoonpano ja nimeäminen  

• Uusi hallitus valitsee omassa järjestäytymiskokouksessaan toimikunnalle puheenjohtajan  sekä nimeää yhdessä puheenjohtajan kanssa muut toimikunnan jäsenet. Hallitus voi nimittää jäseniä myös kesken toimikauden.  

• Toimikunnan jäsenten tulee olla kiinnostuneita toimimaan rodun hyväksi ja heidän tulee olla yhdistyksen jäseniä.  

• Tavoitteena on valita toimikunnan jäsenet mahdollisimman kattavasti koko Suomesta ja  mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailta.  

• Toimikunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla myös yhdistyksen hallituksen jäsen.  Hallitus nimeää hallituksen sisältä henkilön, joka toimii yhteyshenkilönä toimikunnalle.  Toimikunnan hallitusjäsenen tulee varmistaa aktiivinen kaksisuuntainen tiedonkulku  hallituksen ja toimikunnan välillä.  

• Toimikunta valitsee itselleen tarvittavat toimihenkilöt.  

 

 

Toiminta 

• Toimikunta toimii yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen päättämien suuntaviivojen  mukaisesti.  

• Toimikunnan tulee suunnitella toimintansa tiiviissä yhteistyössä hallituksen sekä muiden  toimikuntien kanssa.  

• Toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. 

• Toiminnassa voidaan käyttää tarvittaessa myös kolmansia osapuolia (esim.metsästysseurat). 

• Toimikunta laatii toimi kausittain toimintasuunnitelman, jonka tulee sisältää pää suuntaviivat  toimikunnan toiminnasta toimi kausittain. Tarvittaessa laaditaan myös  varainkäyttösuunnitelma.  

• Toimikauden päättyessä toimikunta laatii hallitukselle toiminta- ja tarvittaessa  varainkäyttö kertomuksen, jotka esitetään yhdistyksen vuosikokouksessa.  

Hyväksytty Suomen eestinajokoirayhdistys ry:n vuosikokouksessa 14.08.2021